O výstavách

Druhy výstav

 

Podle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na:

Oblastní a krajské - přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.

Klubové výstavy se zadáváním Čekatelství na šampionát ČR (dále jen CAC) a Čekatelství junior šampiona (dále jen CAJC) a zadáváním titulu Klubový vítěz// bez zadávání titulu Klubový vítěz - pro plemena sdružená v pořadatelském klubu. Zadávání klubových titulů upravují předpisy příslušného klubu, které musí být zveřejněny v propozicích. Pokud je na výstavě zadáváno čekatelství českého šampionátu (CAJC,CAC) musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene pokud splňují obecně platné podmínky.

Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy 20.. pro plemeno(a), které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna spec. výstava.

Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro všechna plemena.

Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

 

 

Výstavní třídy

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.

Rozdělení psů do tříd:

třída štěňat 4 - 6 měsíců

třída dorostu 6 - 9 měsíců

třída mladých 9 - 18 měsíců

mezitřída 15 - 24 měsíců

třída otevřená od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění

třída šampionů (vítězů) od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.

třída veteránů od 8 let.

 

Některá plemena jsou posuzována odděleně podle zbarvení. Plemena, kterých se členění týká určuje pro Mezinárodní výstavy směrnice FCI, pro ostatní typy výstav směrnice ČMKU.
Počet CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI.
Počet CAC a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje řád pro udělování titulu Český šampion a Český Junior šampion.

 

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

 

K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

 

 

Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.).

a) Třída dorostu

velmi nadějný: žlutá barva

nadějný: bílá

Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

 

b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, šampionů (ev. vítězů), veteránů:

výborná: modrá

velmi dobrá: červená

dobrá: zelená

dostatečná: fialová

V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

 

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

výborná: Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

velmi dobrá: Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.

dobrá: Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

dostatečná: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.

neposouzen:  Pro vady přechodného rázu.

Vyloučen z posuzování musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru. V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

 

 

Tituly

 

Vítěz třídy - může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.

Oblastní a krajský vítěz - může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Klubový vítěz - podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.

Vítěz speciální výstavy - nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1- CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Národní vítěz - nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Nejhezčí veterán - pes nebo fena z konkurence vítězů třídy veteránů.

Vítěz plemene FCI (BOB) - do soutěže nastupují CAJC a nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a výborní 1 z třídy veteránů. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.

Vítěz skupiny FCI (BIG) - do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.

Vítěz výstavy (BIS) - do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI.

 

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.

Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

 

 

Čekatelství

 

Čekatelství šampionátu mladých (CAJC)
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampion. Může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

 

Čekatelství šampionátu ČR (CAC)
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampion. Může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

 

Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB)
Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI. Může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 + CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů

 

Čekatelství uděluje (CAC,CAJC),nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU.

 

 

Soutěže

 

Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.

Zpravidla se vypisují tyto soutěže:

 

Nejhezčí pár psů - Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

 

Chovatelské skupiny - Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.

 

Mladý vystavovatel (Junior Handling) - Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.

Rozdělení věkových kategorií:
1. skupina 9 - 13 let
2. skupina 13 - 17 let
Dovršení věku vystavovatele - jeden den před konáním výstavy.

 

Soutěž o nejlepšího plemeníka - se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

 

Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech propagačních doprovodných akcí.

 

 

Žádosti o udělení Českého šampionátu, Junior šampiona a Interšampiona vyřizuje ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

 

Přiznání titulu Český junior šampion:

 

Zašlete nebo osobně doneste:

1. Originál průkazu původu nebo alespoň originál jeho přílohy.

2. Originál kartiček dokladující získání čekatelství

3. Od dvou rozhodčích

4. 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)

5. Použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion

 

 

Přiznání titulu Český šampion


Zašlete nebo osobně doneste:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- nejméně od dvou rozhodčích
- nejméně ve dvou výstavních sezónách

 

U plemen nepodřízených zkouškám
- 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

 

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad:
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

 

 

Přiznání titulu Český Grand šampion


Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- od dvou rozhodčích
- 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě)
- minimálně kopie posudků, prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů)

Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion.

Res.CAC není možné použít místo CAC.

 

  

Přiznání titulu Interchampion:

 

 

 

Zašlete nebo osobně doneste:

1. Kopii průkazu původu

2. Originál potvrzení o čekatelství CACIB, kterými F.C.I. potvrzuje, že na výstavě navržený CACIB byl přiznán (kartičky přicházejí poštou z Belgie)

3. CACIB musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

 

minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

 

Přiznání titulu Český veterán šampion


Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP
- nejméně od dvou rozhodčích

 

 

 

 

 


[CNW:Counter]